คำสรรพนาม

In this lesson learn about how to use pronomina in Indonesian language.

Kata ganti is pronomina
Vocabulary

Saya / aku                 =   ฉัน, ผมดิฉันกระผม
Anda /Engkau         =   คุณ 
Dia                            =     เขา
Mereka                    =      พวกเขา
Kita/ Kami


ตัวยาง
Saya adalah mahasiswa ฉันเป้นนักเรียน 
Anda menulis buku        คุณเขียนหนังสือ
Dia adalah seorang tentara เขาเป้นททาร
Mereka bermain di taman   พวกเขาเล่นในสวนสาธารณะ

Kata ganti milik

rumah saya     บ้านของฉัน 
rumahku          บ้านของฉัน 
mobil Anda      รถของคุณ
mobilmu          รถของคุณ

ตัวอยาง

ini adalah rumah saya   นีเป็นบ้านของฉันแสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น