ทำ

ทำ
Job Pekerjaan

Doctor         Dokter
Teacher        Guru/Dosen     อาจาร
Author         Penulis
Waitress       Pelayan
Police         Polisi

ตัวอย่าง ประโย
Contoh kalimat

Siapa/Siapakah dia ?                            Dia adalah seorang dokter

Apa/Apakah pekerjaan Anda?                      Saya adalah seorang dosen

Dimana/Dimanakah penulis buku ini tinggal?      Penulis buku ini tinggal di China
Post a Comment

1 Comments