วลีต่อไปนี้เป็นประโยชน์ทั้งในและนอกชั้นเรียน

This greeting and common words we use at classroom to interact with teacher or lecturer. It will helpful to practice and know basic Indonesian.

วลีต่อไปนี้เป็นประโยชน์ทั้งในและนอกชั้นเรียน

Dosen โดเสน                                                    อาจาร

Maaf  มาอัฟ                                                     ขอโทษครับ/ค่ะ

Tolong ikuti โทโลงอิกุที                                    ทุกคนพูดตานนะครับ/ค่ะ

Apa ini? อะปา อินิ                                              นี่/นั่นเรยกว่าอะไรครับ/ค่ะ

Apa artinya? อะปา อารทียา                                  แปลว่อะไรครับ/ค่ะ

Apa dalam bahasa Indonesia?                            ภาษา อินโดนีเซิยเรียกว่าอะไรครับ/ค่ะ

Apa yang Anda katakan?                                  อะไรนะครับ/ค่ะ

Tolong katakan lagi                                          พูดอีกทีซิครับ/ค่ะ

Bisa bicara lebih keras?                                   พูดดังๆหน่อยได้ไหนครับ/ค่ะ

Bisa bicara sedikit lebih keras?                       พูดดังอีกนิดได้ไหมครับ/ค่ะ

Maaf, saya tidak dapat mendengar Anda?       ขอโทษครับ/ค่ะ ไม่ได้ยินครับ/ค่ะ

Tolong, Bicara perlahan-lahan                        พูดช้าๆหนอ่ยครับ/ค่ะ

Anda mengerti?                                              เข้าใจไหมครับ/ค่ะ

Ya.   saya mengerti                                             เข้าใจครับ/ค่ะ

Saya tidak mengerti                                        ไม่เขาใจครับ/ค่ะ

Pekerjaan Rumah                                             สงการบ้านครับ/ค่ะ

Belum selesai                                                  ไม่เสร็จครับ/ค่ะ

Saya tidak bisa selesai sekarang                     ฉันส่งไม่ได้ครับ/ค่ะ

Istirahat 5 menit                                            พัก ๕ นาทีครับ/ค่ะ

Waktu selesai                                                 หมดเวลา แล้ว ครับ/ค่ะ

Please listen the audio and do quizแสดงความคิดเห็น

3 ความคิดเห็น

 1. corn seed planting tool
  http://rindra.blog.dinus.ac.id/2016/09/01/alat-tanam-benih-jagung-dengan-tuas-pengungkit-dan-mekanik-pembuat-lubang/

  Professor bloggers
  http://anakadarningsih.blog.dinus.ac.id/2016/06/24/dosen-blogger/

  proposal preparation workshop
  http://ennyvisioner.blog.dinus.ac.id/2016/06/24/workshop-penyusunan-proposal-penelitian-dikti/

  information systems courses
  http://youseewhy.blog.dinus.ac.id/2016/09/14/mata-kuliah-sistem-informasi-akuntansi/

  ตอบลบ
 2. 1.Selamat pagi murid murid สวัสดีตอนเช้านักเรียน
  2.Apakabar สบายดีไหม
  3.Maaf ขอโทษ
  4.Saya ingin bertanya ฉันอยากถาม
  5.Silakan ขอ
  6.Mohon diikuti พูดเหมือนกับฉัน
  7.Ani apa artinya นี่คืออะไร
  8.Apa dalam bahasa Thai ในภาษาไทยนี้คืออะไร
  9.Katakan pagi พูดอีกครั้ง
  10.Suara lebih keras เสียงดัง
  11.Dosen อาจารย์
  12.Silakan bajak ขออ่านตรงนี้
  13.Ulangi lagi พูดอีกครั้ง
  14.Jangan malu ไม่อาย
  15.Lebih keras เสียงดัง
  16.Istirahat lima menit พักเบรค5นาที
  17.Silakan tulis ขอเขียน
  18.Quiz E-learning - Quiz E-learning
  19.Pekerjaan rumah การบ้าน
  20.Terima kasih ขอบคุณ
  21.Sampai jumpa เจอกันใหม่
  22.Diterjemahkan แปล

  ตอบลบ
 3. 1.Selamut pagi murid murid สวัสดีตอนเช้านักเรียน
  2.Apakabar สบายดีไหม
  3.Maaf ขอโทษ
  4.Saya ingin bertonya ฉันจะถาม
  5.Silakan ขอร้อง
  6.Mohon di kuti พูดเหมือนกับฉัน
  7.Ini apa artinya นี่อะไร
  8.Apa dalam bahasa&nbsp thai ในภาษาไทยนี่คืออะไร
  9.Katakan lagi พูดอีกครั้ง
  10.Suara lebih kerar เสียงดัง
  11.Dosen อาจารย์
  12.Silakan bajak ขออ่านตรงนี้
  13.Ulangi laki พูดอีกครั้ง
  14.Jangan malu ไม่อาย
  15.Lebin kelas เสียงดังกว่า
  16.Istirahat lima menit เบรค5นาที
  17.Silakan tulls ขอเขียน
  18.Quiz E-learning ควิสE-learning
  19.Perkarjaan rumah การบ้าน
  20.Terima kasih ขอบคุณ
  21.Sampai jumpa เจอกันใหม่
  22.Diterjemahkan แปล

  ตอบลบ