คำบุพบท Kata Depan


ในภาษาอินโดนีเซีย, คำบุพบท "di" ใช้ในการแสดงตำแหน่งที่ตั้งหรือสถานที่ที่บุคคลหรือสิ่งของตั้งอยู่ เช่น "di rumah" หมายความว่า "ที่บ้าน" หรือ "di sekolah" หมายความว่า "ที่โรงเรียน" เป็นต้น

คำบุพบท "ke" ใช้ในการแสดงการเคลื่อนที่ไปสู่สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง หรือใช้เพื่อแสดงเป้าหมายหรือการเข้าร่วมกิจกรรมบางอย่าง เช่น "ke toko" หมายความว่า "ไปที่ร้าน" หรือ "ke pesta" หมายความว่า "ไปเข้าร่วมงานเลี้ยง" เป็นต้น

สำหรับคำบุพบท "dari" ใช้ในการแสดงต้นทางหรือขอบเขตที่มาของบางสิ่ง หรือใช้ในการแสดงการโอนย้ายหรือการส่งสิ่งของจากต้นทางไปยังปลายทาง เช่น "dari Jakarta" หมายความว่า "มาจากกรุงจาการ์ตา" หรือ "dari surat" หมายความว่า "จากจดหมาย" เป็นต้น

หวังว่าข้อมูลนี้จะมีประโยชน์สำหรับคุณ! หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาอินโดนีเซียหรือข้อมูลอื่น ๆ กรุณาแจ้งให้ฉันทราบได้เสมอ

คำบุพบทคำว่า "di"คำว่า "ke"คำว่า "dari"
อยู่ใน/อยู่ด้านบนataske atasdari atas
อยู่ใน/อยู่ด้านล่างbawahke bawahdari bawah
อยู่ใน/อยู่ด้านหน้าdepanke depandari depan
อยู่ใน/อยู่ด้านหลังbelakangke belakangdari belakang

Contoh kalimat:

โปรดทราบว่าคำบุพบทในคอลัมน์แรกคือคำบุพบทเต็ม คำที่ใช้ในประโยคเชิงอธิบายอยู่ในคอลัมน์ที่สอง คำที่ใช้ในประโยคเชิงคำสั่งอยู่ในคอลัมน์ที่สาม และคำที่ใช้ในประโยคเชิงรายงานอยู่ในคอลัมน์ที่สี่

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำบุพบท:

Jodi berdiri di atas panggung.

Jodi berjalan ke atas jembatan.

Jodi datang dari atas gunung Doi Tung.

Purnama duduk di bawah pohon.

Purnama melihat ke bawah.

Purnama membersihkan dari bawah meja.

Nila tidur di depan kamar.

Nila membawa buku ke depan rumah.

Nila masuk dari depan pintu.

Sundari tinggal di belakang Hotel Keresident.

Sundari minta ijin ke belakang.

Sundari keluar dari belakang.

หวังว่าตารางนี้จะมีประโยชน์และเป็นประโยชน์สำหรับคุณ! หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมหรือต้องการข้อมูลอื่น ๆ กรุณาแจ้งให้ฉันทราบเสมอ


แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น