Indonative#R001 องค์ประกอบหลักของข่าวที่มักพบในบทความข่าวได้

องค์ประกอบหลักของข่าวที่มักพบในบทความข่าวได้แก่:

1. หัวข้อ: เป็นสรุปย่อของเนื้อหาข่าวที่ดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน

2. บทนำ: ส่วนเปิดเรื่องข่าวที่ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญและน่าสนใจเพื่อดึงความสนใจของผู้อ่าน

3. เนื้อหาข่าว: ส่วนที่มีการอธิบายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ ข้อมูลหรือหัวข้อที่ถูกพูดถึงในข่าว ข่าวควรปฏิบัติตามโครงสร้างของพีระมิดกลับ (Inverted Pyramid Structure) โดยข้อมูลที่สำคัญที่สุดจะอยู่ในส่วนแรก และตามด้วยข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงและละเอียดยิ่งขึ้น

4. แหล่งข้อมูล: ข่าวที่ดีควรมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเชื่อถือได้ เช่น คำพูดจากบุคคล บริษัท หน่วยงานราชการ รายงานทางการ หรือการวิจัยทางวิทยาศาสตร์5. ข้อมูลและข้อมูลสถิติ: ข่าวควรมีการรองรับจากข้อมูลและข้อมูลสถิติที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้อง นักข่าวควรพยายามตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนเผยแพร่

6. บริบท: สำคัญที่จะให้บริบทที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจข่าวได้ดียิ่งขึ้น สามารถรวมข้อมูลเชิงประวัติ ประวัติความเป

็นมา หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องที่สำคัญ

7. การอ้างอิง: การอ้างอิงตรงจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องในข่าวสามารถให้มุมมองที่หลากหลายและเสริมความเชื่อถือได้

8. สไตล์และไวยากรณ์: ข่าวควรเขียนด้วยภาษาที่ชัดเจน โดยใช้ไวยากรณ์ที่ถูกต้องและมีอิทธิพลต่อการเข้าใจข้อมูล

9. เวลาและสถานที่: ข่าวที่ดีควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับเวลาและสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ เพื่อให้มีความเข้าใจที่ละเอียดขึ้น

10. อิสระจากความเมตตา: ข่าวที่ดีควรรักษาความเป็นอิสระและกลางโดยทั่วไป นักข่าวควรพยายามแยกข้อมูลจากความคิดเห็นส่วนตัวและไม่เอื้ออาทราย

คำแปลเป็นภาษาไทยให้เป็นอภิภาคและเนื้อหาข่าวได้ดีส่วนตัว คำแปลอาจแตกต่างไปตามลักษณะของเนื้อหาข่าวและสไตล์การเขียนของนักข่าว


Kosakata tentang Teks Berita
Bahasa IndonesiaBahasa Thailand
Beritaข่าว
Pembacaผู้อ่าน
Penulisผู้เขียน
Tempatสถานที่
Waktuเวลา
Faktaข้อมูล
Judulหัวข้อ
Objectifไม่เน้นความเห็นส่วนตัว

แสดงความคิดเห็น

44 ความคิดเห็น

 1. 1.Saya membaca koran berita ฉันอ่านข่าวหนังสือพิมพ์
  2.Pembaca berita mengerjakan pekerjaan rumah ผู้อ่านข่าวทำการบ้าน
  3.Berita ini judul Covid 19.ชื่อเรื่องนี้ชื่อว่าโควิด19
  4.Peristiwa ini terjadi di เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ประเทศไทย
  5.Acara untuk menerima kompensasi finansial 5000 Tersedia di Thailand โครงการเยียวยารับเงิน5000บาทมีที่ประเทศไทย
  6.Ini teks bahasa Indonesia ขัอความนี้เป็นภาษาอินโดนีเซีย
  7.Pekerjaan rumah ini penting.การบ้านนี้สำคัญ
  8.Sekarang ini waktu 17:00 ตอนนี้เวลา17:00
  9.Tempat ini terhormat สถานที่นี้ศักดิ์สิทธิ์
  10.Dia adalah pendengar yang baik.เขาเป็นผู้ฟังที่ดี

  ตอบลบ
 2. Saya suka membaca berita
  ฉันชอบอ่านข่าว
  Saya seorang pembaca berita
  ฉันเป็นผู้อ่านข่าว
  Peristiwa yang tidak terduga
  เหตุการณ์เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด
  Acara Rumah dan Anak
  โครงการบ้านและเด็ก
  Saya teks pesan ke teman
  ฉันส่งข้อความถึงเพื่อน
  Berita ini sangat penting.
  ข่าวนี้มีความสำคัญมาก
  Saya menghadiri sekolah tepat waktu
  ฉันไปเรียนตรงเวลา
  Saya pernah ke tempat ini
  ฉันเคยไปสถานที่นี้
  Saya pendengar yang baik
  ฉันเป็นผู้ฟังที่ดี

  ตอบลบ
 3. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 4. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 5. Saya ingin menjadi berita ฉันอยากเป็นนักข่าว
  Saya seorang pembaca berita ฉันเป็นผู้อ่านข่าว
  Peristiwa yang tidak terduga เหตุการณ์เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด
  Acara Rumah dan Anak โครงการบ้านและเด็ก
  Saya teks pesan ke teman ฉันส่งข้อความถึงเพื่อน
  Berita ini sangat penting. ข่าวนี้มีความสำคัญมาก
  Saya menghadiri sekolah tepat waktu ฉันเรียนตรงเวลา
  Saya belum pernah ke tempat ini ฉันไม่เคยไปสถานที่นี้
  Kita harus menjadi pendengar yang baik. เราต้องเป็นผู้ฟังที่ดี

  ตอบลบ
 6. Melati
  1. Saya membaca berita pagi ini
  ฉันอ่านข่าวเมื่อเช้า
  2. Saya suka pembaca berita
  ฉันชอบผู้อ่านข่าว
  3. Berita itu memiliki judul yang menarik
  ข่าวมีชื่อเรื่องที่น่าสนใจ
  4. Peristiwa berita sangat menakutkan.
  เหตุการณ์ในข่าวน่ากลัวมาก
  5. Saya punya acara untuk diceritakan.
  ฉันมีโครงการจะมาบอก
  6. Teks yang menarik
  ข้อความน่าสนใจ
  7. Ada sesuatu yang penting untuk diceritakan.
  มีเรื่องสำคัญจะบอก
  8. Waktu yang penting bagi saya
  เวลาสำคัญสำหรับฉัน
  9. Tempat ini saat ini terbuka.
  สถานีนี้กำลังเปิดอยู่
  10. Anda harus menjadi pendengar yang baik.
  คุณควรเป็นผู้ฟังที่ดี

  ตอบลบ
 7. Aple
  1. Saya membaca koran berita
  ฉันอ่านข่าวหนังสือพิมพ์
  2. Saya suka pembaca berita
  ฉันชอบผู้อ่านข่าว
  3. Berita itu memiliki judul yang menarik
  ข่าวมีชื่อเรื่องที่น่าสนใจ
  4. Peristiwa berita sangat menakutkan.
  เหตุการณ์ในข่าวน่ากลัวมาก
  5. Saya punya acara untuk diceritakan.
  ฉันมีโครงการจะมาบอก
  6. Teks yang menarik
  ข้อความน่าสนใจ
  7. Ada sesuatu yang penting untuk diceritakan.
  มีเรื่องสำคัญจะบอก
  8. Waktu yang penting bagi saya
  เวลาสำคัญสำหรับฉัน
  9. Saya pernah ke tempat ini
  ฉันเคยไปสถานที่นี้
  10. Anda harus menjadi pendengar yang baik.
  คุณควรเป็นผู้ฟังที่ดี

  ตอบลบ
 8. Nama saya kelapa
  1.Ibu membaca koran berita อ่านข่าวหนังสือพิมพ์
  2.Saya mengerjakan pekerjaan rumah ฉันทำการบ้าน
  3.Berita ini judul kisah.ชื่อเรื่องนี้ชื่อว่านิทาน
  4.Peristiwa ini terjadi di Indonesia เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อินโดนีเซีย
  5.Acara untuk menerima kompensasi finansial 5000 Tersedia di Indonesia โครงการเยียวยารับเงิน5000บาทมีที่ประเทศอินโดนีเซีย
  6.Ini teks bahasa Thai ขัอความนี้เป็นภาษาไทย
  7.Pekerjaan rumah ini penting.การบ้านนี้สำคัญ
  8.Sekarang ini waktu 12:00 ตอนนี้เวลา12:00
  9.Tempat ini penting สถานที่นี้เป็นสถานที่สำคัญ
  10.Dia adalah pendengar yang baik.เขาเป็นผู้ฟังที่ดี

  ตอบลบ
 9. 1.Saya membaca berita tentang api
  2. anggrek adalah pembaca berita hari ini
  3. Apakah berita ini memiliki judul?
  4. peristiwa api bandung lautan sangat mencengangkan.
  5. Ini adalah acara yang sangat baik untuk orang miskin.
  6. ini teks bahasa thailand
  7. Konten ini sangat penting
  8. Ini adalah tempat penting di Thailand
  9. Waktu sekarang adalah 17:22
  10. Anda adalah pendengar yang baik

  1. ฉันอ่านข่าวเกี่ยวกับไฟ
  2. Anggrek เป็นผู้อ่านข่าวของวันนี้
  3. ข่าวนี้มีชื่อเรื่องหรือไม่?
  4. เหตุการณ์ไฟไหม้ทะเลบันดุงน่าประหลาดใจ
  5. นี่เป็นโครงการที่ดีสำหรับคนยากจน
  6. นี่คือข้อความภาษาไทย
  7. เนื้อหานี้สำคัญมาก
  8. นี่คือสถานที่สำคัญในประเทศไทย
  9. เวลาขณะนี้คือ 17:22
  10. คุณเป็นผู้ฟังที่ดี

  ตอบลบ
 10. Bakung 61261042
  Berita ini bisa terjadi? ข่าวนี้สามารถเกิดขึ้นได้ไหม?
  Bagaimana peresaan pembaca? ผู้อ่านรู้สึกอย่างไร?
  Apa judulnya? ชื่อเรื่องคืออะไร?
  Bagaimana peristiwa ini terjadi? เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไร?
  Apa nama acara ini? โครงการณ์นี้ชื่ออะไร?
  Bagaimana isi teksnya? ข้อความเป็นอย่างไร
  Apakah acara ini penting? เหตุการณ์นี้สำคัญหรือไม่?
  Waktu berapa itu terjadi? มันเกิดขึ้นเวลากี่โมง?
  Dimana tempat? สถานที่อยู่ที่ไหน?
  Bagaimana perasaan pendengar? ผู้ฟังรู้สึกอย่างไร?

  ตอบลบ
 11. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 12. Asoka
  1.Saya membaca koran berita ฉันอ่านข่าวหนังสือพิมพ์
  2.Pembaca berita mengerjakan pekerjaan rumah ผู้อ่านข่าวทำการบ้าน
  3.Berita ini judul Covid 19.ชื่อเรื่องนี้ชื่อว่าโควิด19
  4.Peristiwa ini terjadi di เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ประเทศไทย
  5.Acara untuk menerima kompensasi finansial 5000 Tersedia di Thailand โครงการเยียวยารับเงิน5000บาทมีที่ประเทศไทย
  6.Ini teks bahasa Indonesia ขัอความนี้เป็นภาษาอินโดนีเซีย
  7.Pekerjaan rumah ini penting.การบ้านนี้สำคัญ
  8.Sekarang ini waktu 17:00 ตอนนี้เวลา17:00
  9.Tempat ini terhormat สถานที่นี้ศักดิ์สิทธิ์
  10.Dia adalah pendengar yang baik.เขาเป็นผู้ฟังที่ดี

  ตอบลบ
 13. Lavender

  1.Iba suka membaca berita .แม่ชอบอ่านข่าว
  2.Ayah membaca baka birjudal Ghost . พ่ออ่านหนังสือชื่อเรื่องผี
  3.Adikka adalah pembaca berit.
  พี่สาวฉันเป็นผู้อ่านข่าว
  4.Aysh pulang tepat wakta. พ่อกลับบ้านตรงเวลา
  5.Saya pergi ke tempat wisata di lndonesia.ฉันไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่อินโดนีเซีย
  6.Dia adalah pendenger yang buruk.เขาเป็นผู้ฟังที่ไม่ดี
  7.Peristiwa buruk hari ini.วันนี้เหตุการณ์ไม่ดี
  8.Acara parti jompo.
  โครงการบ้านพักคนชรา
  9.Ibu teks saya pesan.แม่ส่งข้อความมา
  10.Keluarga adalah orangpentin.
  ครอบครัวเป็นคนสำคัญ

  ตอบลบ
 14. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 15. Rasamala61264692
  1.Tentang apa isi berita?
  เนื้อหาข่าวเกี่ยวกับอะไร?
  2.Bagaimana perasaan pembaca?
  ผู้อ่านรู้สึกอย่างไร?
  3.Apa judul berita itu?
  ชื่อเรื่องข่าวคืออะไร?
  4.Di mana peristiwa itu terjadi?
  เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหน?
  5.Apa saja kejadiannya?
  เหตุการณ์มีอะไรบ้าง?
  6.Berapa banyak halaman yang ada dalam teks berita?
  มีข้อความในหน้าข่าวกี่หน้า?
  7.Ada berapa poin penting?
  มีจุดสำคัญกี่จุด?
  8.beberapa waktu di sini memperkenalkan saya ini.
  แนะนําฉันไปนี้
  9.Dimana tempat?
  สถานที่อยู่ที่ไหน?
  10.Bagaimana perasaan pendengar?
  ผู้ฟังรู้สึกอย่างไร?

  ตอบลบ
 16. Butri
  Saya suka membaca berita
  ฉันชอบอ่านข่าว
  Saya seorang pembaca berita
  ฉันเป็นผู้อ่านข่าว
  Peristiwa yang tidak terduga
  เหตุการณ์เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด
  Acara Rumah dan Anak
  โครงการบ้านและเด็ก
  Saya teks pesan ke teman
  ฉันส่งข้อความถึงเพื่อน
  Berita ini sangat penting.
  ข่าวนี้มีความสำคัญมาก
  Saya menghadiri sekolah tepat waktu
  ฉันไปเรียนตรงเวลา
  Saya pernah ke tempat ini
  ฉันเคยไปสถานที่นี้
  Saya pendengar yang baik
  ฉันเป็นผู้ฟังที่ดี

  ตอบลบ
 17. Kenanga
  1.Saya membaca berita Indonesia.
  ฉันอ่านข่าวภาษาอินโดนีเซีย
  2.Anda adalah pembaca yang sangat baik.
  คุณเป็นผู้อ่านที่ดีมาก
  3.Apa judul berita?
  หัวข้อข่าวคืออะไร?
  4.Kecelakaan adalah peristiwa yang sangat menakutkan.
  อุบัติเหตุเป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวมาก
  5.Acara Anda sangat menarik.
  โครงการของคุณน่าสนใจมาก
  6.Kepada siapa Anda mengirim teks?
  คุณส่งข้อความถึงใคร
  7.Anda adalah orang penting saya
  คุณเป็นคนสำคัญของฉัน
  8.Apakah Anda punya waktu untuk saya?
  คุณจะมีเวลาให้ฉันบ้างไหม
  9.Saya ingin mengunjungi 10 tempat
  ฉันอยากไปเที่ยว10สถานที่
  10.Saya akan menjadi pendengar yang baik.
  ฉันจะเป็นผู้ฟังที่ีดี

  ตอบลบ
 18. matahari

  Ibu membaca berita.แม่อ่านข่าว
  Pertanyaan dari pembaca. คำถามจากผู้อ่าน
  Apa judul buku itu?ชื่อหนังสือคืออะไร?
  Ketika suatu peristiwa terjadi.มีเหตุการณ์เกิดขึ้น
  Saya punya pekerjaan untuk membangun rumah.ฉันมีโครงการสร้างบ้าน
  Saya teks pesan kepada Ibu.ฉันส่งข้อความถึงแม่
  Pekerjaan ini sangat penting.งานนี้สำคัญมาก
  Bangun tepat waktu.ตื่นนอนให้ตรงเวลา
  Saya suka pergi ke tempat ini.ฉันชอบไปสถานที่นี้
  Saya pendengar yang baik.ฉันเป็นผู้ฟังที่ดี

  ตอบลบ
 19. 1.Ayah menonton berita. พ่อดูข่าว
  2.Pembaca suka cerita misteri. ผู้อ่านชอบเรื่องลี้ลับ
  3.Judul film adalah Annabelle. หนังชื่อเรื่องแอนนาเบลล์
  4.Pemilihan adalah peristiwa penting การเลือกตั้งคือเหตุการณ์สำคัญ
  5.Kami sedang mendiskusikan acara penting. เรากำลังคุยกันเรื่องโครงการสำคัญ
  6.Anda tidak membaca teks itu. คุณไม่ได้อ่านข้อความนั่น
  7.Kesehatan itu penting. สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญ
  8.Waktu tidak pernah menunggu. เวลาไม่เคยรอใคร
  9.Polisi adalah orang pertama yang tiba di tempat itu. ตำรวจเป็นคนแรกที่ไปถึงสถานที่นั่น
  10.Dia adalah pendengar yang baik. เขาเป็นผู้ฟังที่ดี

  ตอบลบ
 20. 1. Saya bacakan berita ฉันอ่านข่าว
  2. Bisakah anda bacakan teks itu ? คุณสามารถอ่านข้อความนี้ได้ไหม
  3. Siapa pembaca berita tv3 ใครเป็นผู้ประกาศข่าวช่อง 3
  4. Apa judul ini ? นี่คือเรื่องอะไร
  5. Anda baca peristiwa ini? คุณอ่านเหตุการณ์นี่หรือไม่
  6. Saya pikir penting bahasa inggris ฉันคิดว่าภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญ
  7. Saya datang tepat waktu ฉันมาตรงเวลา
  8. Di mana tempat wisata di Thailand ? แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยอยู่ที่ไหน
  9. Siapa pendengar di kampus ? ใครคือผู้ฟังที่มหาวิทยาลัย
  10. Apa ada acara hari ini? วันนี้มีโครงการอะไร

  ตอบลบ
 21. 1.Berita apa ini? นี่ข่าวอะไร ?
  2 Saya seorang pembaca berita ฉันเป็นผู้อ่านข่าว
  3. Apa judul berita ini? ข้างนี้มีชื่อเรื่องว่าอะไร ?
  4.Peristiwa yang tidak terduga เหตุการณ์เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด
  5. Semua orang membawa keluarga mereka untuk menyaksikan acara besar. ทุกคนต่างพาครอบครัวมา เพื่อเป็นพยานในเหตุการณ์สําคัญ
  6. Ibu saya suka membaca teks di koran. แม่ฉันชอบอ่านข้อความในหนังสือพิมพ์
  7. Dia peduli terhadap tiap anak-Nya dan menganggap tiap orang penting. พระองค์ทรงห่วงใยลูก ๆ ทุกคนของพระองค์และทรงถือว่าแต่ละคนมีความสําคัญ.
  8.Sekarang ini waktu 17:00 ตอนนี้เวลา17:00
  9.Tempat ini terhormat สถานที่นี้ศักดิ์สิทธิ์
  10.Dia adalah pendengar yang baik.เขาเป็นผู้ฟังที่ดี

  ตอบลบ
 22. 1. Saya membaca berita siang ini
  ฉันอ่านข่าวเมื่อบ่ายนี้
  2. Saya seorang pembaca berita
  ฉันเป็นผู้อ่านข่าว
  3. Judul berita menakutkan
  ชื่อเรื่องข่าวน่ากลัว
  4. Peristiwa berita sangat menakutkan.
  เหตุการณ์ในข่าวน่ากลัวมาก
  5. Saya punya Acara perjalanan.
  ฉันมีโครงการท่องเที่ยว
  6. Saya teks pesan ke teman
  ฉันส่งข้อความถึงเพื่อน
  7. Saya Ada sesuatu yang penting untuk diceritakan.
  ฉันมีเรื่องสำคัญจะบอก
  8. Waktu penting untuk semua orang
  เวลาสำคัญสำหรับทุกคน
  9. Tempat ini populer.
  สถานที่นี้เป็นที่ยอมนิยม
  10. Saya pendengar yang baik
  ฉันเป็นผู้ฟังที่ดี

  ตอบลบ

 23. 1. Saya menonton berita di televisi. ฉันดูข่าวทางทีวี

  2. Pembaca berita sangat cantik. ผู้อ่านข่าวสวยมาก

  3. Judul berita adalah mobil yang mengalami kecelakaan dengan sepeda motor.ชื่อเรื่องข่าวคือรถยนต์ประสบอุบัติเหตุชนกับรถมอเตอร์ไซต์

  4.peristiwa ini terjadi di jalan.เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนน

  5.Acara Irigasi diusulkan pada pertemuan tersebut.โครงการชลประทานถูกเสนอในที่ประชุม

  6.Terima pesan berita melalui email.ได้รับข้อความข่าวทางอีเมล

  7.Berita penting untuk kesehatan masyarakat.ข่าวสำคัญสำหรับสุขภาพประชาชน

  8.9.00 pagi adalah waktu berita pagi.เวลา 9.00น.เป็นเวลาของข่าวเช้า

  9.Jangkar berita pergi ke tempat kejadian.ผู้ประกาศข่าวได้ไปสถานที่เกิดเหตุ

  10.Ada banyak pendengar berita.ผู้ฟังข่าวมีเยอะมาก

  ตอบลบ
 24. 1.Saya mendengarkan berita setiap pagi.
  ฉันฟังข่าวทุกเช้า
  2.Teman-teman mengirimi saya teks.
  เพื่อนส่งข้อความมาให้ฉัน
  3.Ibu saya adalah pembaca berita.
  แม่ของฉันเป็นผู้อ่านข่าว
  4.Sarapan adalah makanan penting.
  อาหารเช้าเป็นมื้อที่สำคัญ
  5.Buku ini Judul untuk dibaca
  หนังสือเล่มนี้ชื่อเรื่องน่าอ่าน
  6.Waktu itu penting
  เวลาเป็นสิ่งสำคัญ
  7.Peristiwa tak terduga.
  เหตุการณ์ไม่คาดฝัน
  8.Rumah adalah tempat yang hangat.
  บ้านคือสถานที่ที่อบอุ่น
  9.Guru membuat acara untuk membantu orang miskin.
  อาจารย์จัดทำโครงการเพื่อผู้ยากไร้
  10.Saya punya teman yang pendengar yang baik.
  ฉันมีเพื่อนเป็นผู้ฟังที่ดี

  Edelweis

  ตอบลบ
 25. 1.Saya membaca koran berita ฉันอ่านข่าวหนังสือพิมพ์
  2.Pembaca berita mengerjakan pekerjaan rumah ผู้อ่านข่าวทำการบ้าน
  3.Saya pernah ke tempat ini
  ฉันเคยไปสถานที่นี้
  4.Saya pendengar yang baik
  ฉันเป็นผู้ฟังที่ดี
  5.Peristiwa yang tidak terduga
  เหตุการณ์เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด
  6.Saya punya acara untuk diceritakan.
  ฉันมีโครงการจะมาบอก
  7.Acara untuk menerima kompensasi finansial 5000 Tersedia di Thailand โครงการเยียวยารับเงิน5000บาทมีที่ประเทศไทย
  8.Ini teks bahasa Indonesia ขัอความนี้เป็นภาษาอินโดนีเซีย
  9.Pekerjaan rumah ini penting.การบ้านนี้สำคัญ
  10.Sekarang ini waktu 17:00 ตอนนี้เวลา17:00

  ตอบลบ
 26. Rotan
  1.Rumah adalah tempat yang hangat.
  บ้านคือสถานที่ที่อบอุ่น
  2.peristiwa ini terjadi di jalan.
  เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนน
  3.Acara Irigasi diusulkan pada pertemuan tersebut.
  โครงการชลประทานถูกเสนอในที่ประชุม
  4.Terima pesan berita melalui email.
  ได้รับข้อความข่าวทางอีเมล
  5.Guru membuat acara untuk membantu orang miskin.
  อาจารย์จัดทำโครงการเพื่อผู้ยากไร้
  6.Saya punya teman yang pendengar yang baik.
  ฉันมีเพื่อนเป็นผู้ฟังที่ดี
  7. Peristiwa berita sangat menakutkan.
  เหตุการณ์ในข่าวน่ากลัวมาก
  8. Saya punya Acara perjalanan.
  ฉันมีโครงการท่องเที่ยว
  9.Kepada siapa Anda mengirim teks?
  คุณส่งข้อความถึงใคร
  10.Anda adalah orang penting saya
  คุณเป็นคนสำคัญของฉัน

  ตอบลบ
 27. 1.Saya suka membaca berita
  ฉันชอบอ่านข่าว
  2.Saya ingin menjadi pembaca berita
  ฉันอยากเป็นผู้อ่านข่าว
  3.Film ini memiliki judul yang menarik.
  หนังเรื่องนี้ชื่อเรื่องน่าสนใจ
  4.Periatiwa ini sangat menakutkan.
  เหตุการณ์นี้น่ากลัวมาก
  5.Acara ini bagus
  โครงการนี้ดี
  6.Saya Suka teks ini
  ฉันชอบข้อความนี้
  7.Sarapan paling penting
  อาหารเช้าที่สำคัญที่สุด
  8.Waktu sekarang adalah 23:59
  เวลาขณนี้คือ23:59
  9.Dimana tempat ini?
  สถานที่นี้อยู่ที่ไหน?
  10.Saya pendengar yang baik
  ฉันเป็นผู้ฟังที่ดี

  ตอบลบ
 28. Seroja
  -Saya membaca koran berita
  ฉันอ่านข่าวหนังสือพิมพ์
  -Saya suka pembaca berita
  ฉันชอบผู้อ่านข่าว
  -Berita itu memiliki judul yang menarik
  ข่าวมีชื่อเรื่องที่น่าสนใจ
  -Peristiwa berita sangat menakutkan.
  เหตุการณ์ในข่าวน่ากลัวมาก
  -Saya punya acara untuk diceritakan.
  ฉันมีโครงการจะมาบอก
  -Teks yang menarik
  ข้อความน่าสนใจ
  -Ada sesuatu yang penting untuk diceritakan.
  มีเรื่องสำคัญจะบอก
  -Waktu yang penting bagi saya
  เวลาสำคัญสำหรับฉัน
  - Saya pernah ke tempat ini
  ฉันเคยไปสถานที่นี้
  -Anda harus menjadi pendengar yang baik.
  คุณควรเป็นผู้ฟังที่ดี

  ตอบลบ
 29. 1. Saya bangun untuk berita setiap pagi.
  2. Kakak saya adalah seorang pembaca berita.
  3. Guru memberikan judul pekerjaan.
  4. Ada kecelakaan mobil hari ini.
  5. Tahun depan saya punya proyek untuk beternak sapi.
  6. Hari ini kakakku mengirimiku pesan.
  7. Ibu dan Ayah sangat penting bagi saya.
  8. Saya tepat waktu.
  9. Saya suka pergi ke tempat yang sepi.
  10. Saya akan menjadi pendengar yang baik setiap kali saya menerima pelatihan.
  1. ฉันตื่นมาฟังข่าวทุกเช้า
  2. พี่สาวของฉันเป็นผู้อ่านข่าว
  3. อาจารย์ให้ตั้งชื่อเรื่องงาน
  4. วันนี้เกิดเหตุการณ์รถชน
  5. ปีหน้าฉันมีโครงการจะทำฟาร์มวัว
  6. วันนี้พี่ชายส่งข้อความมาหาฉัน
  7. พ่อกับแม่สำคัญกับฉันมาก
  8. ฉันเป็นคนตรงต่อเวลา
  9. ฉันชอบไปสถานที่ที่สงบเงียบ
  10. ฉันจะเป็นผู้ฟังที่ดีทุกครั้งที่ได้รับการอบรม

  ตอบลบ
 30. Saya suka membaca berita
  ฉันชอบอ่านข่าว
  Saya membaca berita pagi ini
  ฉันอ่านข่าวเมื่อเช้า
  Saya seorang pembaca berita
  ฉันเป็นผู้อ่านข่าว
  Saya teks pesan ke teman
  ฉันส่งข้อความถึงเพื่อน
  Peristiwa berita sangat menakutkan.
  เหตุการณ์ในข่าวน่ากลัวมาก
  Berita itu memiliki judul yang menarik
  ข่าวมีชื่อเรื่องที่น่าสนใจ
  Peristiwa yang tidak terduga
  เหตุการณ์เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด
  Saya teks pesan ke teman
  ฉันส่งข้อความถึงเพื่อน
  Berita ini sangat penting.
  ข่าวนี้มีความสำคัญมาก
  Saya menghadiri sekolah tepat waktu
  ฉันไปเรียนตรงเวลา


  ตอบลบ
 31. Nama Saya Siti
  1. saya suka membaca berita. ฉันชอบอ่านข่าว
  2. Ibu saya adalah seorang pembaca berita. แม่ของฉันเป็นผู้อ่านข่าว
  3. Novel ini memiliki judul yang menarik. นิยายเล่มนี้ชื่อเรื่องน่าสนใจ
  4. Peristiwa banjir itu sangat menakutkan. เหตุการณ์น้ำท่วมน่ากลัวมาก
  5. Saya sudah acara untuk menyajikan. ฉันมีโครงการมานำเสนอ
  6. Saya kirim teks temukan saudara perempuan. ฉันส่งข้อความหาน้องสาว
  7. Ibu penting bagiku. แม่คือคนสำคัญสำหรับฉัน
  8. Waktu adalah yang terpenting. เวลาเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
  9. Kuil adalah tempat keagamaan yang penting. วัดคือสถานที่สำคัญทางศาสนา
  10. Saya adalah pendengar yang baik ketika mengajar. ฉันเป็นผู้ฟังที่ดีเวลาครูสอน

  ตอบลบ
 32. 1.Saya membaca koran berita ฉันอ่านข่าวหนังสือพิมพ์
  2.Saya seorang pembaca berita ฉันเป็นผู้อ่านข่าว
  3.Judul cerita ini adalah hari Minggu ชื่อเรื่องนี้ชื่อว่าวันอาทิตย์
  4.Kejadian ini terjadi di rumah เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้าน
  5.Saya punya proyek untuk ฉันมีโครงการมาเสนอให้คุณ
  6.Saya mengirim pesan ke Dosen ฉันส่งข้อความถึงอาจารย์
  7.Berita ini sangat penting ข่าวนี้มีความสำคัญมาก
  8.Saya mengirim pekerjaan tepat waktu ฉันส่งงานตรงเวลา
  9.Saya pernah ke tempat ini ฉันเคยไปสถานที่นี้
  10.Siswa harus menjadi pendengar yang baik นักเรียนควรเป็นผู้ฟังที่ดี

  ตอบลบ
 33. Putih
  1.Saya mendengarkan berita setiap pagi.
  ฉันฟังข่าวทุกเช้า
  2. Saya suka pembaca berita
  ฉันชอบผู้อ่านข่าว
  3.Ibu saya adalah pembaca berita.
  แม่ของฉันเป็นผู้อ่านข่าว
  4.Sarapan adalah makanan penting.
  อาหารเช้าเป็นมื้อที่สำคัญ
  5.Buku ini Judul untuk dibaca
  หนังสือเล่มนี้ชื่อเรื่องน่าอ่าน
  6.Waktu itu penting
  เวลาเป็นสิ่งสำคัญ
  7.Peristiwa tak terduga.
  เหตุการณ์ไม่คาดฝัน
  8.Rumah adalah tempat yang hangat.
  บ้านคือสถานที่ที่อบอุ่น
  9. Tempat ini populer.
  สถานที่นี้เป็นที่ยอมนิยม
  10.Saya punya teman yang pendengar yang baik.
  ฉันมีเพื่อนเป็นผู้ฟังที่ดี

  ตอบลบ
 34. Intarat Promchat 62266459
  1.Saya saka membaca berita.ฉันชอบอ่านข่าว
  2.Saya seorang pembaca berita.ฉันเป็นผู้อ่านข่าว
  3.Berita tersebut memiliki judul yang menarik.ข่าวมีชื่อเรื่องที่น่าสนใจ
  4.Thailand memiliki peristiwa Covid-19.ประเทศไทยเกิดเหตุการณ์โควิด
  5.Saya punya acara akan pergi Phuket.ฉันมีโครงการจะไปภูเก็ต
  6.Konten ini sangat penting.เนื้อหานี้สำคัญมาก
  7.Dia tepat waktu.เขาตรงต่อเวลา
  8.Tempat ini sangat indah.สถานที่นี้สวยงามมาก
  9.Saya kirim teks temukan dia.ฉันส่งข้อความหาเขา
  10.Saya pendegar yang baik.ฉันเป็นผู้ฟังที่ดี

  ตอบลบ
 35. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 36. Saya membaca koran berita ฉันชอบอ่านข่าวหนังสือพิมพ์
  Teks yang menarik ข้อความน่าสนใจ
  Saya pernah ke tempat ini ฉันเคยไปสถานที่นี้
  Saya adalah pendengar yang baik ฉันเป็นผู้ฟังที่ดี
  Pembaca berita mengerjakan pekerjaan rumah ผู้อ่านข่าวทำการบ้าน
  Ini teks bahasa Indonesia ข้อความนี้เป็นภาษาอินโดนีเซีย
  Ayah suka membaca berita พ่อชอบอ่านข่าว
  Peristiwa buruk hari ini วันนี้เหตุการณ์ไม่ดี
  Ayah teks saya pesan แม่ส่งข้อความมา
  Saya menghadiri belajar bahasa Indonesia tepat waktu ฉันไปเรียนภาษาอินโดนีเซียตรงเวลา

  ตอบลบ
 37. 1. Saya suka membaca berita di internet. ฉันชอบอ่านข่าวในอินเทอร์เน็ต
  2. Saya pendengar yang baik. ฉันเป็นผู้ฟังที่ดี
  3. Saya suku orang tepat waktu. ฉันชอบคนตรงเวลา
  4. Peristiwa kebakaran itu sangat menakutkan. เหตุการณ์ไฟไหม้น่ากลัวมาก
  5. Tas ini sangat penting bagi saya. กระเป๋าใบนี้สำคัญกับฉันมาก
  6. Saya membaca berita pagi ini. ฉันอ่านข่าวเมื่อเช้า
  7. Tempat yang ingin saya tuju adalah Paris. สถานที่ฉันอยากไปคือปารีส
  8. Saya teks pesan ke ibu. ฉันส่งข้อความถึงแม่
  9. Judul filmnya sangat menarik. ชื่อเรื่องหนังน่าดูมาก
  10. Saya suku menghabiskan waktu bersama ibu. ฉันชอบเวลาที่อยู่กับแม่

  ตอบลบ
 38. 62265728 Sopis Supang

  1. Saya membaca berita setiap pagi.
  ฉันอ่านข่าวทุกๆเช้า

  2.Kakak saya adalah seorang pembaca berita.
  พี่สาวของฉันเป็นผู้อ่านข่าว

  3.Judul beritanya adalah Berita Api.
  ชื่อเรื่องของข่าวเป็นข่าวไฟไหม้

  4.Peristiwa dalam berita hari ini menyenangkan.
  เหตุการณ์ในข่าววันนี้สนุกมาก

  5. Guru sedang mengerjakan Acara pariwisata.
  ครูกำลังทำงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

  6. Ibu teks pesan setiap hari.
  แม่ส่งข้อความถึงฉันทุกวัน

  7.Hal ini sangat penting Aku harus memberitahunya
  เรื่องนี้สำคัญมาก ฉันต้องบอกเขา

  8.Waktu dan sungai tidak pernah menunggu siapa pun.
  เวลาและวารีไม่เคยคอยใคร

  9.Tempat ini sangat layak untuk dikunjungi.
  สถานที่นี้น่าไปเที่ยวมากๆ

  10.Kita harus menjadi pendengar yang baik.
  เราต้องเป็นผู้ฟังที่ดี

  ตอบลบ
 39. 1. Saya suka membaca berita surat kabar. ฉันชอบอ่านข่าวหนังสือพิมพ์
  2. saya tepat waktu.ฉันเป็นคนตรงเวลา
  3. Pembaca berita mengerjakan pekerjaan rumah mereka. ผู้อ่านข่าวทำการบ้าน
  4. Kita harus menjadi pendengar yang baik. เราต้องเป็นผู้ฟังที่ดี
  5. keluarga penting bagiku. ครอบครัวสำคัญสำหรับฉัน
  6. Berita hari ini mengerikan. ข่าววันนี้น่ากลัวมาก
  7. Saya belum pernah ke tempat ini. ฉันไม่เคยไปสถานที่นี้
  8. Kita harus menjadi pendengar yang baik. พวกเราต้องเป็นผู้ฟังที่ดี
  9. Berita hari ini menarik. ข้อความข่าววันนี้น่าสนใจ
  10. Teks ini dalam bahasa Thailand.ข้อความนี้เป็นภาษาไทย

  ตอบลบ
 40. ไม่ระบุชื่อ1 กรกฎาคม 2565 เวลา 00:27

  Bali 63260593
  1.Saya membaca koran berita
  ฉันอ่านข่าวหนังสือพิมพ์
  2.Bali seorang koran berita
  บาหลีเป็นผู้อ่านข่าว
  3.Berita ini judul Kencantikan
  ชื่อเรื่องนี้ชื่อว่าความสวยงาม
  4.Peristiwa ini terjadi di provinsi Tak
  เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดตาก
  5. Proyek Pemeliharaan Kota Tak
  โครงการดูแลรักษาเมืองตาก
  6. Ini teks bahasa Indonesia
  ข้อความนี้เป็นภาษาอินโดนีเซีย
  7. Kalimat ini penting
  ประโยคนี้สำคัญ
  8 Sekarang ini waktu 08:00
  ตอนนี้เวลา 08:00
  9. Saya pernah ke tempat ini
  ฉันเคยไปสถานที่นี้

  10.Dia adalah pendengar yang baik
  เขาเป็นผู้ฟังที่ดี

  ตอบลบ
 41. ไม่ระบุชื่อ1 กรกฎาคม 2565 เวลา 00:27

  1 Saya suka membaca berita ฉันชอบอ่านข่าว
  2 Nias sekarang menjadi jangkar. ตอนนี้ Nias เป็นผู้ประกาศข่าว
  3 Apa judul berita ini? ข่าวนี้ชื่ออะไร?
  4.Peristiwa ini terjadi di Indonesia เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อินโดนีเซีย
  5 Universitas Naresuan memiliki banyak proyek bagus.
  มหาวิทยาลัยนเรศวรมีโครงการดีๆ มากมาย
  6.Ini teks bahasa Indonesia ข้อความนี้เป็นภาษาอินโดนีเซีย
  7.Kesehatan itu penting. สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญ
  8 Hari selasa kita belajar bahasa indonesia waktu 8 pagi.
  วันอังคารเราเรียนภาษาชาวอินโดนีเซียเวลา 8.00 น.
  9 Ini adalah tempat penting di Thailand
  นี่คือสถานที่สำคัญในประเทศไทย
  10 Saya pendengar yang baik ฉันเป็นผู้ฟังที่ดี

  ตอบลบ
 42. ไม่ระบุชื่อ1 กรกฎาคม 2565 เวลา 00:31

  Ternate

  Saya membaca berita di koran
  ฉันอ่านข่าวในหนังสือพิมพ์

  Ayah adalah pembaca berita untuk ibu.
  พ่อเป็นผู้อ่านข่าวให้แม่ฟัง

  ini judulnya apa
  ชื่อเรื่องนี้อะไร

  Saya melihat peristiwa kebakaran
  ฉันเห็นเหตุการณ์ไฟไหม้

  Apa ada acara hari ini?
  วันนี้มีโครงการอะไร?

  Teman-teman mengirimi saya teks.
เพื่อนส่งข้อความมาให้ฉัน

  Air minum itu penting.
  การดื่มน้ำเป็นสิ่งสำคัญ

  Guru tepat waktu.
  ครูตรงต่อเวลา


  Saya pernah ke tempat ini
  ฉันเคยไปสถานที่นี้

  teman adalah pendengar yang baik
  เพื่อนเป็นผู้ฟังที่ดี

  ตอบลบ
 43. ไม่ระบุชื่อ1 กรกฎาคม 2565 เวลา 00:35

  1.️ Saya membaca berita setiap pagi. ฉันอ่านข่าวทุกเช้า
  2.Pembaca berita ada di studio.ผู่อ่านข่าวอยู่ในห้องสตูดิโอ
  3.Berita tersebut memiliki judul yang menarik.ข่าวมีชื่อเรื่องน่าสนใจ
  4.Peristiwa mobil kemarin.เหตุการณ์รถชนเมื่อวานนี้
  5.Acara penanaman sayuran.โครงการปลูกผัก
  6.Teks dalam buku.ข้อความในหนังสือ
  7.Udara penting bagi kehidupan.อากาศสำคัญกับชีวิต
  8.harus tepat waktu.ควรตรงเวลา
  9.tempat yang aman.สถานที่ปลอดภัย
  10.Saya pendengar yang baik.ฉันเป็นผู้ฟังที่ดี

  ตอบลบ