เรือ Kapal Laut

 Kapal Laut

เรือ

 

Hello learner, apakabar? now we will learn reading about Text "Kapal Pinisi" There is vocabulary and structure of text. Vocabulary will improve your Indonesian words and structure to learn about Indonesian grammar. Let's study

สวัสดีครับนักเรียน apakabar? (สบายดีไหมครับ) ต่อไป เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านบทความ "Kapal Pinisi"  ซึ่งประกอบด้วยคำศัพท์ และโครงสร้างของข้อความ คำศัพท์จะช่วยพัฒนาเกี่ยวกับคำศัพท์ และโครงสร้างทางภาษาอินโดนีเซียให้กับนักเรียน เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับไวยากรณ์ของภาษาอินโดนีเซีย ไปเริ่มกันเลย!KAPAL PINISI

Pinisi adalah kapal layar tradisional khas Indonesia, berasal dari suku Bugis dari provinsi Sulawesi Selatan. Kapal pinisi mempunyai layar utama dan tujuh buah layar. Pinisi atau kadang-kadang ditulis Phinisi selama berabad-abad telah mengarungi laut hingga ke Malaka, Burma, Vietnam, dan Australia.

Orang-orang Bugis dikenal ahli membuat kapal dan pelaut yang tangguh. Kapal pinisi telah membawa mereka berlayar ke wilayah-wilayah yang jauh di Nusantara, dan bahkan banyak dari mereka yang kemudian menetap di Jawa, Kalimatan, Sumatera, Papua, dan Kepulauan Nusa Tenggara. Orang Bugis tidak hanya disegani sebagai ahli melaut tetapi juga sangat ditakuti sebagai bajak laut.

Sumber: https://www.indonesiakaya.com/jelajah-indonesia/detail/kapal-pinisi

ที่มา: https://www.indonesiakaya.com/jakarta-donesia/detail/kapal-pinisi

Pinisi is a Indonesian traditional ship, from bugis south of sulawesi. Kapal Pinisi has mainsail and seven small sail. Pinisi or some time write Phinisi for many years already travel to the sea Malaca, Burmnese, Vietnam and Australia.

Pinisi เป็นเรือชนิดดั้งเดิมของชาวอินโดนีเซีย จาก bugis ทางตอนใต้ของเกาะสุลาวะสี  เรือ Pinisi ประกอบด้วยเรือหลัก และเรือลำเล็กเจ็ดลำ โดยในบางครั้ง คำว่า Pinisi จะเขียนว่า Phinisi เรือลำนี้ได้เดินทางท่องไปตามทะเลเป็นเวลาหลายปีมาแล้ว ทั้งในมะละกา พม่า เวียดนาม และออสเตรเลีย

The people of Bugis famous expert make a ship and a brave sailor. Kapal pinisi already bring them sail to many area in Indonesia, and then they stay in Jawa, Kalimantan, Sumatera, papua, and Nusa tenggara island. The people of Bugis is brave to sail and a lot of pirate afraid with them.

เหล่า Bugis เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในด้านของการสร้างเรือ และการล่องเรือ Kapal pinisi ได้นำพาพวกของเขาออกเดินทางไปยังหลายพื้นที่ในท้องทะเลของอินโดนีเซีย จากนั้นพวกเขาก็แวะพักที่เกาะชวา, กาลิมันตัน, สุมาตรา, ปาปัว และนุสา เต็งการา คนของ Bugis มีความกล้าที่จะแล่นเรือออกไป และมีคำเล่าขานกันว่าเหล่าโจรสลัดจำนวนมากให้ความเคารพยำเกรงแก่พวกเขา


 

Vocabulary

                   kapal: Ship

                   layar: sail

                   membawa: bring

                   melaut: go to the sea

คำศัพท์

                   kapal: เรือ

                   layar: แล่นเรือ

                   membawa: นำมา

                   melaut: ไปทะเล

Read vocabulary

การอ่านคำศัพท์

 Membaca kosakata dan kalimat dalam teks

Pinisi

Kapal

layar

Mengarungi

Membawa

melaut

 

pi/ni/si

Ka/pal

La/yar

Me/nga/ru/ngi

Mem/ba/wa

Me/la/ut

 

Read sentence

การอ่านประโยค

membaca kalimat

Pinisi adalah kapal layar tradisional

Pi/ni/si a/da/lah ka/pal/ la/yar/tra/di/si/o/nal

Pinisi berasal dari suku Bugis

Pi/ni/si ber/a/sal/da/ri/su/ku/bu/gis

Orang-orang Bugis dikenal ahli membuat kapal

o/rang-o/rang/bu/gis/ di/ke/nal/ah/li/mem/bu/at/ka/pal

Kapal pinisi telah membawa mereka berlayar

Ka/pal/pi/ni/si/te/lah/mem/ba/wa/me/re/ka/ber/la/yar

  Kapal

Structure of Text

โครงสร้างของข้อความ

struktus teks berikut!

 

Struktur

โครงสร้าง

Teks ข้อความ

Unsur Kebahasaan

องค์ประกอบทางภาษาศาสตร์

PernyataanUmum

คำพูดทั่วไป

Kapal Pinisi

Judul

(หัวข้อเรื่อง)

Deskripsi kapal

ลักษณะ

 

 

 

 

 

 

Tradisi dan budaya Bugis

(Bugis tradition)

Pinisi adalah kapal layar tradisional khas Indonesia, berasal dari suku Bugis dari provinsi Sulawesi Selatan. Kapal pinisi mempunyai layar utama dan tujuh buah layar. Pinisi atau kadang-kadang ditulis Phinisi selama berabad-abad telah mengarungi laut hingga ke Malaka, Burma, Vietnam, dan Australia.

Orang-orang Bugis dikenal ahli membuat kapal dan pelaut yang tangguh. Kapal pinisi telah membawa mereka berlayar ke wilayah-wilayah yang jauh di Nusantara, dan bahkan banyak dari mereka yang kemudian menetap di Jawa, Kalimatan, Sumatera, Papua, dan Kepulauan Nusa Tenggara. Orang Bugis tidak hanya disegani sebagai ahli melaut tetapi juga sangat ditakuti sebagai bajak laut.

 

Deskripsi

Kata benda: Pinisi

(Noun)

Kata Bilangan: tujuh

(Numeralia)

 

Kata keterangan tempat: Malaka, Burma, Vietnam

(Adverbia)

Kata hubung: dan, tetapi

Conjunction

 

 

In the text above there is two paragraph, first paragraph describe about The kapal Pinisi and second paragraph tell about  Tradition of Bugis.Bugis ethnic come from sulawesi Island. Sulawesi Island the third largest island in Indonesia.

ในข้อความข้างต้น ประกอบไปด้วยสองย่อหน้า, ย่อหน้าที่หนึ่งอธิบายเกี่ยวกับ kapal Pinisi และย่อหน้าที่สองอธิบายเกี่ยวกับประเพณีของ Bugis Bugis มาจากเกาะ Sulawesi ซึ่งเกาะ Sulawesi เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศอินโดนีเซีย

dear learner, hopefully you improve your vocabulary and indonesian knowledge, keep reading, keep study, keep practice.

คุณครูหวังว่า นักเรียนที่รักของคุณครูจะได้พัฒนาตนเองในด้านความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอินโดนีเซียนะครับ ขอให้ขยันอ่าน ขยันเรียน และขยันในการฝึกฝนต่อไปนะครับ

Sampai Jumpa

see you next time!

แล้วพบกันใหม่นะครับ

แสดงความคิดเห็น

39 ความคิดเห็น

 1. 1.Saya layar di laut.
  ฉันเเล่นเรือในทะเล
  2.Mengangkut barang dari china dengan kapal.
  ขนส่งสินค้าจากประเทศจีนด้วยทางเรือ

  ตอบลบ
 2. 1. Saya melihat sebuah kapal di laut
  ฉันเห็นเรื่อในทะเล
  2. Saya tidak suka naik perahu karena takut laut
  ฉันไม่ชอบนั่งเรือเพราะกลัวทะเล

  ตอบลบ
 3. 1.Saya bepergian ke Pattaya bersama keluarga dengan kapal
  ฉันเดินทางไปพัทยากับครอบครัวโดยทางเรือ

  2.Ayah layar kapal melaut
  พ่อแล่นเรือไปทะเล

  ตอบลบ
 4. 1. Perahu akan berlayar di sekitar laut.
  เรือจะแล่นไปรอบๆทะเล
  2. Saya punya kapal.
  ฉันมีเรือ

  ตอบลบ
 5. 1.Saya berlayar ke Tiongkok
  ฉันแล่นเรือไปจีน
  2.Laut memiliki banyak kapal layar.
  ทะเลมีเรือใบมากมาย

  ตอบลบ
 6. Saya pergi ge laut
  ฉันไปทะเล
  Saya suka naik perahu
  ฉันชอบนั่งเรือ

  ตอบลบ
 7. Saya suka perjalanan laut.
  ฉันชอบไปเที่ยวทะเล
  Saya pergi ke pulau dengan kapal.
  ฉันไปเกาะโดยเรือ

  ตอบลบ
 8. 1.Ayah dan saya melihat sebuah kapal berlayar di laut.พ่อกับฉันเห็นเรือแล่นในทะเล
  2.Di masa lalu, orang-orang Thailand Gunakan kapal untuk bepergian.สมัยก่อนคนไทยใช้เรือเพื่อเดินทาง

  ตอบลบ
 9. 1.Saya berlayar ke Australia 🇦🇺
  ฉันแล่นเรือไปออสเตรลีย
  2.Laut memiliki banyak kapal layar.
  ในทะเลมีเรือใบมากมาย

  ตอบลบ
 10. 1.Saya melihat perahu merah di pantai.
  ฉันเห็นเรือสีแดงบนชายหาด
  2.Di laut ada perahu nelayan.
  ในทะเลมีเรือหาปลา

  ตอบลบ
 11. Laut di Phuket sangat indah. ทะเลที่ภูเก็ตนั้นสวยมาก
  Berapa banyak orang yang bisa dikandung kapal ini? เรือลำนี้บรรจุได้กี่คน

  ตอบลบ
 12. Butri

  1. Ayah mengemudikan perahu ke laut
  พ่อขับเรือไปทะเล
  2.Saya membeli sebuah kapal
  ฉันซื้อเรือ

  ตอบลบ
 13. Mahoni
  1. Saya melihat sebuah kapal berlayar di laut
  ฉันเห็นเรือแล่นในทะเล
  2. Saya bepergian ke Myanmar dengan perahu.
  ฉันไปเที่ยวพม่าด้วยเรือ

  ตอบลบ
 14. Saya pergi ge laut
  ฉันไปทะเล
  Saya suka naik perahu
  ฉันชอบนั่งเรือ

  ตอบลบ
 15. Laut di Phuket sangat indah. ทะเลที่ภูเก็ตนั้นสวยมาก
  Berapa banyak orang yang bisa dikandung kapal ini? เรือลำนี้บรรจุได้กี่คน

  ตอบลบ
 16. Saya suka perjalanan laut.
  ฉันชอบไปเที่ยวทะเล

  Saya layar di laut.
  ฉันเเล่นเรือในทะเล

  ตอบลบ
 17. 1.Saya melihat sebuah kapal berlayar di laut.
  ฉันเห็นเรือแล่นไปในทะเล
  2.Saya naik perahu untuk menyeberang Myanmar.
  ฉันนั่งเรือข้ามพม่า

  ตอบลบ
 18. Seroja
  - Saya layar ke laut untuk mencari ikan. ฉันแล่นเรือไปทะเลเพื่อหาปลา
  -Saya mengendarai kapal ke melaut. ฉันขับเรือไปทะเล

  ตอบลบ
 19. 1 Saya suka bermain di laut
  ฉันชอบเล่นทะเล
  2 Saya suka kapal
  ฉันชอบเรือ

  ตอบลบ
 20. 1. Saya suka pergi ke laut
  ฉันชอบไปทะเล
  2. Saya melihat banyak kapal di laut.
  ฉันเห็นเรือขนส่งสินค้าในทะเลเยอะมากๆ

  ตอบลบ
 21. Saya suka pergi ke laut
  ฉันชอบไปทะเล
  Sebuah kapal di laut
  เรืออยู่ในทะเล

  ตอบลบ
 22. 1.Dia adalah pemilik kapal itu. (เขาเป็นเจ้าของเรือลำนั้น)
  2.Saya lebih menyukai laut daripada gunung. (ฉันชอบทะเลมากกว่าภูเขา)

  ตอบลบ
 23. 1. Saya dan keluarga saya menyaksikan perahu di tepi laut.
  ฉันและครอบครัวนั่งดูเรือที่ริมทะเล
  2. Wilayah selatan menggunakan kapal untuk transportasi dan perdagangan.
  ทางภาคใต้ใช้เรือในการขนส่งและค้าขาย

  ตอบลบ
 24. Saya suka pergi ke laut.
  พี่ชอบไปทะเล
  Saya membeli dua kapal
  ฉันซื้อเรือสองลำ

  ตอบลบ
 25. 1.Saya melihat layar kapal berlayar di laut
  ฉันเห็นเรือแล่นในทะเล
  2.Saya bepergian ke Indonesia dengan kapal.
  ฉันเดินทางไปอินโดนีเซียโดยเรือ

  ตอบลบ
 26. 1.Saya menjual barang di kapal.
  ฉันขายของในเรือ
  2.Ayah saya dan saya berlayar di laut.
  ฉันกับพ่อแล่นเรือในทะเล

  ตอบลบ
 27. Kenanga

  Saya suka perjalanan laut.
  ฉันชอบไปเที่ยวทะเล
  Saya bepergian ke Ko Lan, provinsi Chonburi dengan kapal.
  ฉันไปเที่ยวเกาะล้านจังหวัดชลบุรีด้วยเรือ

  ตอบลบ
 28. 1.Saya suka laut di Bali
  ฉันชอบทะเลที่เกาะบาหลี
  2.Saya mabuk laut
  ฉันเมาเรือ

  ตอบลบ
 29. 61261684 kelapa
  1.Nama kapal favorit saya adalah Flying Dutchman.
  ชื่อของเรือที่ฉันชอบคือ Flying Dutchman

  2.Saya suka kapal laut
  ฉันชอบเรือทะเล

  ตอบลบ
 30. Saya pergi ke pantai dengan pacar saya
  ฉันไปเที่ยวทะเลกับแฟน
  Sebuah kapal di laut
  เรืออยู่ในทะเล

  ตอบลบ
 31. Rotan
  1. Laut di Thailand sangat indah.
  ทะเลที่ประเทศไทยสวยงามมาก
  2. Ada banyak kapal berlayar di laut.
  มีเรือมากมายแล่นอยู่ในทะเล

  ตอบลบ
 32. 1.Pinisi kapal adalah kapal besar.เรือปินิซีเป็นเรือขนาดใหญ่
  2.Ada banyak kapal di laut. มีเรือมากมายอยู่ในทะเล

  ตอบลบ
 33. 1.Saya melihat karang di bawah laut. ฉันเห็นปะการังใต้ทะเล
  2.Dia adalah pramugari di kapal pesiar เธอเป็นพนักงานต้อนรับบนเรือสำราญ

  ตอบลบ
 34. Gempaka 61260724
  Penyelam layar di laut.
  นักดำน้ำแล่นเรือในทะเล

  Saya pergi ke pulau Bali dengan kapal.
  ฉันไปเกาะบาหลีโดยเรือ

  ตอบลบ
 35. Saya suka naik perahu yang mengalir di sungai
  ฉันชอบนั่งเรือที่แล่นในเเม่น้ำ
  Saya melihat burung-burung bertengger di perahu layar di laut
  ฉันเห็นนกเกาะอยู่บนเรือใบในทะเล

  ตอบลบ
 36. 1.Saya naik perahu bersama keluarga saya.
  ฉันนั่งเรือกับครอบครัว

  2.Kapal berlayar ke Pulau Phi Phi.
  เรือกำลังแล่นไปเกาะพีพี

  ตอบลบ
 37. 1.Elok layar di laut.
  ฉันเเล่นเรือในทะเล
  2.Laut memiliki banyak kapal layar.
  ทะเลมีเรือใบมากมาย

  ตอบลบ
 38. Laut di Phuket sangat indah.
  ทะเลที่ภูเก็ตสวยมาก
  Ada banyak perahu yang ditambatkan di tepi pantai.
  มีเรือหลายลำจอดอยู่บนฝั่ง

  ตอบลบ
 39. Saya suka naik perahu.ฉันชอบนั่งเรือ
  Saya naik perahu untuk pergi ke pulau Samui.ฉันนั่งเรือไปเที่ยวเกาะสมุย

  ตอบลบ