KEGIATAN AKHIR PEKAN

 KEGIATAN AKHIR PEKANSaat akhir pekan, masyarakat Indonesia seringkali menghabiskan

waktu dengan berkumpul dan melakukan aktivitas bersama keluarga,

baik di rumah maupun di luar rumah. Terkadang mereka menghabiskan

waktu dengan keluarga di tempat wisata, pusat perbelanjaan, atau rumah

makan.


Terkadang mereka hanya di rumah sambil bekerja sama untuk

membersihkan rumah atau bercocok tanam di sekitar rumah. Jika

berakhir pekan di rumah, seluruh anggota keluarga dapat berbagi cerita

atau sekadar membahas masalah yang dihadapi oleh salah satu anggota

keluarga untuk bermusyawarah mencari solusi yang terbaik. Selain itu,

berkumpul di rumah dapat menjaga komunikasi antaranggota keluarga.

Ikatan emosi antaranggota keluarga dapat semakin kokoh.


กจิกรรมสุดสัปดาห์

เมื่อถึงวันหยุดสุดสปั ดาห์คนอินโดนีเซียจะรวมตวักบัครอบครัวในการทา กิจกรรมภายในบ้านและนอกบ้าน ในบางคร้ัง

จะทา กิจกรรมร่วมกบัครอบครัวในสถานที่เช่น สถานที่ท่องเที่ยวว ห้างสรรพสินคา้ หรือ

ร้านอาหารหรือบางคร้ังก็ทา ความสะอาดบา้นหรือทา สวน

หรือบางคร้ังสมาชิกของครอบครัวอาจมีการเล่าถึงปัญหาและร่วมกนัแกไ้ขปัญหาน้นั ๆ

นอกจากน้นัการพบปะของครอบครัวช่วยในการรักษาความสมั พนัธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวให้คงความแน่นแฟ้น

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น