กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ Basic Bahasa Courseแสดงทั้งหมด
Use The Verb
Delman
คำ Jam....
วลีต่อไปนี้เป็นประโยชน์ทั้งในและนอกชั้นเรียน
การเปล่งเสียง ขอแสดงความยินดี
เกี่ยวกับครอบครัว Family
IndoNative#004
Sentence
ประโยคคำถาม Di mana, Ke mana, Dari mana?
Preposition
Part of Body ส่วนต่างๆของร่างกาย
อาชีพ PEKERJAAN
Colour
That and This
กานขอบคุน
ประโยคคำถาม Question Sentence